Publicaties

Samen Sterker – Inspiratiebrochure over jongerenparticipatie in de opvang
Auteur: Maria Verkade
Datum: Augustus 2018
In Opdracht van: Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Federatie Opvang

Deze brochure is bedoeld voor professionals/hulpverleners die in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang werkzaam zijn. Op de achterkant staan korte aanbevelingen voor bestuurders.
In deze brochure gaan we in op de verschillende doelen van jongerenparticipatie en hoe je participatie kunt vormgeven samen met jongeren die in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang verblijven. Met jongerenparticipatie beperken we onszelf in deze brochure niet tot meedoen, maar doelen we op het betrekken van jongeren bij alle stappen in het beleid die te maken hebben met hun tijd in de opvang; van locatie tot begeleiding, van je stem laten horen tot actief betrokken worden in de te bewandelen processen. Oftewel: inspraak, invloed en eigen initiatief.

Download hier de publicatie: Samen Sterker

Volg je dromen tot je niet langer kunt leven – Een retrospectief onderzoek onder voormalige alleenstaande minderjarige asielzoekers naar toekomstbeleving
Auteurs: Adimka Uzozie en Maria Verkade
Datum: november 2016
In opdracht van: SAMAH

In Nederland wonen duizenden (jong)volwassenen die in hun jeugd als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar ons land zijn gekomen. Zij wonen inmiddels al jaren in Nederland en hebben hier een leven opgebouwd. Hoe gaat het eigenlijk met die jongeren?
Sporadisch komen er verhalen naar buiten. Soms succesverhalen die de publiciteit halen, zoals bijvoorbeeld Omar Munie, die tassenontwerper is en een florerend bedrijf heeft opgericht. Of Sifan Hassan die de top van het hardlopen heeft bereikt en de afgelopen jaren al diverse Europese en internationale titels won. Veel vaker lezen we de schrijnende verhalen van jongeren die na een jarenlang verblijf terugkeer naar het land van herkomst boven het hoofd hangt, zoals de Angolese Mauro.

De meeste verhalen worden echter niet gehoord. Waarom eigenlijk niet? Is er iets dat deze jongeren weerhoudt om hun ervaringen met het opbouwen van een toekomst in Nederland te delen? Is er te weinig betrokkenheid bij deze nieuwe burgers en hoe het hen in onze samenleving vergaat?
In de publicatie Volg je dromen tot je niet langer kunt leven presenteren we de uitkomsten van onze zoektocht naar antwoorden. We zijn op zoek gegaan naar alleenstaande jonge vluchtelingen die we zelf jarenlang hebben begeleid om te zien hoe het met hen gaat. Is het hen gelukt een toekomst op te bouwen? Maken zij hun dromen waar? Voelen zij zich thuis in Nederland?
Hun verhalen gaan over blijdschap, dankbaarheid en ambities. Maar ook over stress, eenzaamheid en onrecht. Het zijn verhalen die nog onvoldoende worden gehoord, aldus de jongeren zelf. Verhalen die verteld moeten worden zodat zij meer zichtbaar worden in de maatschappij: op school, op het werk, op de voetbalclub en in de buurt. Want zichtbaar zijn en gehoord worden is de eerste stap om als volwaardig burger mee te kunnen doen.

Download hier de publicatie: Volg je dromen tot je niet langer kunt leven

Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn – Asielzoekerskinderen en hun ouders over omgaan met stress op het asielzoekerscentrum en de gezinslocatie
Auteurs: Maria Verkade en Adimka Uzozie
Datum: april 2016
In opdracht van: Mind-Spring

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat veel asielzoekerskinderen
kampen met psychische en lichamelijke problemen, zoals stress, depressie, angst en gedragsproblemen. Diverse betrokkenen bij de opvang van kinderen en hun ouders vragen om een psycho-educatieprogramma voor kinderen binnen de opvangcentra. Van een dergelijk programma kan een preventieve werking uitgaan.
Stichting Mind-Spring verzorgt al jaren programma’s voor volwassenen
die zich richten op psycho-educatie, opvoedingsondersteuning en het
verwerken van traumatische ervaringen. In het project Mind-Spring
Junior© wordt onderzocht op welke wijze de kernprincipes uit de effectief
gebleken Mind-Spring methode ingezet kunnen worden ten behoeve van
kinderen in de leeftijd van 9-13 jaar die in een opvangcentrum wonen.
Ten behoeve van Mind-Spring Junior© heeft Stichting Vrienden van SAMAH onderzoek gedaan naar welke zorgen kinderen die in de opvang wonen hebben en hoe zij en hun ouders daarmee omgaan. Daarnaast is aan ouders en kinderen gevraagd mee te denken over hoe een dergelijk aanbod vormgegeven zou kunnen worden.
Het onderzoek levert een aantal belangrijke inzichten op voor de psycho-sociale hulpverlening aan kinderen en meer specifiek voor de invulling van de methodiek Mind-Spring Junior©.

Download hier de publicatie: Het gaat goed maar ik heb wel hoofdpijn